Skip to content

Rock

9 thoughts on “ Us Pake Klok - De Boalserter Oratorium-Foriening, It Snitser Kantate-Koar - It Heitelân (Vinyl)

  1. Boalserter Oratorium-Foriening En It Snitser Kantate-Koar Mei Bigelieding Fan Leden Fan It Frysk Orkest Û.l.f. Gezinus Schrik - It Heitelân. It Heitelân Aa Flaggeliet Ab De Terp Ac It Famke Fan Burgumerdaem Ad Us Pake' Klok Ae Yn 'e Snitser Merk Af De Frysk Tael It Heitelân Ba Skink My It Kles Ris, Myn Fanke Bb Breidzje Bc Waldsang Bd It.
  2. Beschrijving De Boalserter O.F. - It Heitelân: Deze vinyl singel is van De Boalserter Oratorium Foriening en it Snitser Kantate koar. Kant 1: Flaggelied, de terp, burgumerdaem, us pake klok, Ynè Snitser merk, de Fryske taal. Kant 2: Skink my it glês ris, myn fanke, breidzje, wâldsang, it marke, it sweltsje, Frysk folksliet. Verzendkosten koper.

Leave a Comment